Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Ειδοποίηση για Ε9


Κατά 10άδες πηγαίνουν σε λογιστικά γραφεία άτομα με ανάλογες ειδοποιήσεις, κάποιοι επιλέγουν να πάνε στην αρμόδια εφορία, αγανακτισμένα άτομα, προβληματισμένα, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτό το τόπο;
Το 1997 κάποιοι ξεκίνησαν το Ε9, δήλωσε ο κόσμος τα ακίνητα του, κάπου κάτι χαθήκε στο δρόμο.
Το 2005 πάλι τα ίδια, να τα ξαναδηλώσουμε, έτρεχε ο κόσμος με τα συμβόλαια τα χέρια.
Το 2009 τι στο καλό έγινε και βλέπουμε "κενά" Ε9;
Ποιός θα "πληρώσει" το μάρμαρο;

Ολόκληρη η αποφαση για το τσιγάρο και το αλκοόλ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τη σύσταση της...2ας Δεκεμβρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου «περί ελέγχου του καπνού και απαγόρευσης του καπνίσματος».
2. Τα Άρθ. 8, 13, 16 του Ν. 3420/ 2005 (ΦΕΚ 298, τ.Α΄, 06.12.05) «περί επικύρωσης της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού».
3. Το Άρθ. 3 του Ν. 3730/ 2008 (ΦΕΚ 262, τ.Α΄, 23.12.08) «περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ».
4. Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το Αλκοόλ.
5. Την ανάγκη άμεσης έναρξης εφαρμογής των απαγορεύσεων του Αρθ. 3 Ν. 3730/2008 από 1ης.7.2009.
6. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν δημιουργείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
1. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του αρθ. 3 του Ν. 3730/2008 «Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό, τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 262/2008), επιτρέπεται να δημιουργηθεί χώρος για καπνίζοντες πελάτες στις ακόλουθες περιπτώσεις και βάσει των εξής προϋποθέσεων:
Εφ’ όσον η συνολική επιφάνεια του καταστήματος, όπως προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, έχει μικτό εμβαδόν μέχρι 70 τ.μ., (παρ. 3 αρθ. 3), η επιχείρηση δύναται να επιλέξει να λειτουργήσει αποκλειστικά, ως χώρος καπνιζόντων, με δήλωση του κατά νόμου υπευθύνου του καταστήματος στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Δημόσια Αρχή.
Για τη λειτουργία του καταστήματος ως χώρου καπνιζόντων θα πρέπει να τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας του. Η τροποποίηση αυτή προϋποθέτει, με την επιφύλαξη όλων των ισχυουσών διατάξεων, τα κάτωθι:
α. Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει ή να εξοπλιστεί, με κατάλληλα και επαρκή μηχανήματα εξαερισμού και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β. Πρέπει να αναρτηθεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας στην πρόσοψη, αλλά και στο εσωτερικό ειδικό σήμα, που θα αναφέρει ότι «το κατάστημα είναι χώρος για καπνίζοντες».
Τα καταστήματα τα οποία, δεν έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό ως καταστήματα καπνιζόντων, με την ανωτέρω διαδικασία υπόκεινται στην πλήρη απαγόρευση καπνίσματος, από την 1η Ιουλίου 2009.
2. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με συνολική επιφάνεια από 70 τ.μ. έως και 300 τ.μ., δύνανται να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων. Για τη δημιουργία του χώρου αυτού απαιτείται προηγούμενη αίτηση του υπεύθυνου λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, που χορηγεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και υποβολή όλων των αναγκαίων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης, δικαιολογητικών.
Ο χώρος καπνιζόντων πρέπει:
α. Να έχει κατά μέγιστο εμβαδό ίσο με το 30 % του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος.
β. Να είναι πλήρως διαχωρισμένος από το υπόλοιπο κατάστημα.
γ. Να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα για τον εξαερισμό του και τον καθαρισμό του εσωτερικού του αέρα μηχανήματα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
δ. Να έχει εμφανή επιγραφή τόσο στο εσωτερικό του, όσο και στην εξωτερική επιφάνεια του διαχωριστικού του από το υπόλοιπο κατάστημα, ότι πρόκειται για χώρο καπνιζόντων. Σε όλο το υπόλοιπο κατάστημα πρέπει να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία επιγραφές ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.
ε. Για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, σχετική μελέτη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του χώρου καπνιζόντων, καθώς και πλήρης κάτοψη και τοπογραφικό του καταστήματος.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος , παραμονή και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση ανηλίκων στους χώρους καπνιζόντων. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή των ανηλίκων στους ως άνω χώρους ακόμα και στις περιπτώσεις ιδιωτικών εκδηλώσεων, ανεξάρτητα εάν συνοδεύονται από ενήλικες.
3. Κέντρα διασκέδασης, με ζωντανή έγχορδη μουσική, άνω των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) δύνανται να δημιουργούν χώρο για καπνίζοντες, με εμβαδό ίσο, κατά μέγιστο, με το 40% του συνολικού χώρου του καταστήματος. Ο χώρος καπνιζόντων διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με διαχωριστικό που έχει ελάχιστο ύψος δύο (2) μέτρα.
Ο εξαερισμός του χώρου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους των περιπτώσεων γ, δ και ε της παραγράφου 2 της παρούσης. Εκτός του χώρου καπνιζόντων ο υπεύθυνος λειτουργίας του κέντρου πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα όπως η τοποθέτηση επιγραφών, η μη ύπαρξη σταχτοδοχείων και η ενημέρωση από το προσωπικό για να τονιστεί ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Η χορήγηση της άδειας για τη δημιουργία χώρου καπνιζόντων, με επακριβή καθορισμό αυτού, γίνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Δημόσιας Αρχής, κατόπιν αιτήσεως του υπεύθυνου λειτουργίας του κέντρου, υποβολής των δικαιολογητικών και βάσει των όρων που αναφέρονται στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 της παρούσης.
4. Οι επιχειρήσεις καζίνο, διέπονται από το Ν.2206/1994 και οι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις αίθουσες παιχνιδιού, θα καθορισθούν κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.
Στους υπόλοιπους χώρους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν μέσα στο καζίνο, καθώς και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, πλοία και τρένα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, ως προς τους όρους εφαρμογής της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος. Στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους υγιεινής των καζίνο και του συνόλου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, απαγορεύεται το κάπνισμα.
5. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, που δεν έχουν άδεια δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, υπάγονται στην απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.
Στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης του νόμου, δεν εμπίπτουν οι εξωτερικοί χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους, ακόμη και αν καλύπτονται με σκέπαστρο.
Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν σε εμφανή σημεία του καταστήματος επιγραφές για την απαγόρευση του καπνίσματος, να αποσύρουν το σύνολο των σταχτοδοχείων, να ενημερώνουν τους πελάτες για την απαγόρευση και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την απομάκρυνση των πελατών που παραβιάζουν τις απαγορεύσεις.
6. Αρμόδια αρχή, πέραν των όσων καθορισθούν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3730/ 2008, για τον έλεγχο των παραβάσεων που αφορούν στη κατανάλωση προϊόντων καπνού σε χώρους που εμπίπτουν στην απαγόρευση του καπνίσματος, είναι ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας). Τους Επιθεωρητές συνδράμουν στο έργο τους οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.3730/ 2008.
Οι Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο, την βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων στους κατά νόμο υπεύθυνους, θα καθορισθούν με την προβλεπόμενη από την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.3730/ 2008, Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
7. Στους χώρους των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Εξαιρούνται τα ψυχιατρικά ιδρύματα και οι μονάδες ψυχικής υγείας, καθώς για τους ασθενείς τους αποκλειστικά, δύναται να επιτραπεί το κάπνισμα κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για θεραπευτικούς και μόνο λόγους.
8. Στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, επιτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α. Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων μόνο στις περιπτώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 50 (πενήντα) εργαζόμενους.
β. Οι χώροι για καπνίζοντες, σε καμία περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας και θα είναι πλήρως διαχωρισμένοι από τους εργασιακούς χώρους και τους χώρους εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. Το εμβαδό των χώρων καπνιζόντων θα καθορισθεί για τους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας με απόφαση της διοίκησης μετά από συμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων και για τους χώρους της ιδιωτικής επιχείρησης κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης.
γ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και κατάλληλα μηχανήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τους αέρα, σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ βάσει των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ. Οι χώροι για καπνίζοντες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας ή της κατά περίπτωση ιδιωτικής επιχείρησης και δεν αποτελούν ούτε δύνανται να περιλάβουν τμήμα των κοινόχρηστων χώρων ή των χώρων υγιεινής.
ε. Στους χώρους καπνιζόντων πρέπει να υπάρχουν στην είσοδο αλλά και στο εσωτερικό εμφανείς επιγραφές, ότι επιτρέπεται το κάπνισμα και δεν επιτρέπεται σε αυτούς η είσοδος ανηλίκων.
στ. Στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν διαμορφώσουν χώρο καπνιζόντων, θα υπάγονται στην πλήρη απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.
Από την 01/09/2009 απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους. Η διαφήμιση προιόντων καπνού επιτρέπεται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των σημείων πώλησης προιόντων καπνού.
Η παρούσα απόφαση επικαιροποιείται την 01/01/2010, με βάση την κτηθείσα εμπειρία και στην κατεύθυνση υλοποίησης των σκοπών του νόμου, εφαρμογής της αντικαπνιστικής πολιτικής και αποτελεσματικής προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

Έφυγε ένας... μύθος

Η καρδιά πρόδωσε το μεγάλο αστέρι της ποπ μουσικής, τον Αμερικανό τραγουδιστή Μάικλ Τζάκσον, λίγες ημέρες πριν επιστρέψει στο αγαπημένο του κοινό με σειρά συναυλιών που είχε προγραμματίσει από τις αρχές του επόμενου μήνα.
Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Μάικλ Τζάκσον, 51 χρόνων, βρέθηκε αναίσθητος από τραυματιοφορείς του πυροσβεστικού σώματος που έσπευσαν για βοήθεια στο σπίτι του, στο Λος Άντζελες.
Είχε σταματήσει η αναπνοή του και επιχειρήθηκε καρδιοαναπνευστική ανάνηψη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιατρικό Κέντρο UCLA.
"Μόλις πληροφορηθήκαμε ότι ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε. Υπέστη καρδιακή προσβολή νωρίτερα το απόγευμα και οι τραυματιοφορείς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Μας είπαν ότι όταν έφτασαν ο Τζάκσον δεν είχε σφυγμό", ανέφερε η εξειδικευμένη ιστοσελίδα TMZ. com, η οποία πρώτη ανακοίνωσε το θάνατο του διάσημου τραγουδιστή.
Αρκετή ώρα αργότερα ο ιατροδικαστής Φρεντ Κοράλ, σε συνέντευξή του στο CNN, δήλωσε ότι ο Μάικλ Τζάκσον υπέστη καρδιακή ανακοπή χθες στις 14.26 -τοπική ώρα Καλιφόρνιας. Τον θάνατό του διαπίστωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου στο οποίο είχε, εσπευσμένα, μεταφερθεί από το σπίτι του σε βαθύ κώμα.
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου θα δώσει η νεκροτομή που, πιθανόν, να γίνει σήμερα.

"Δεν μου προκάλεσε έκπληξη"
Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Μάικλ Λέβιν, πρώην εκπροσώπου του μεγάλου σταρ, που ανέφερε ότι δεν εξεπλάγη από τον αιφνίδιο θάνατο του ειδώλου της ποπ.
«Ο Μάικλ βρισκόταν σε ένα ανέφικτο, δύσκολο και συχνά αυτοκαταστροφικό ταξίδι εδώ και χρόνια. Το ταλέντο του ήταν αναμφισβήτητο, αλλά έτσι ήταν και η ενόχλησή του για τους κανόνες του κόσμου», είπε ο Λέβιν και πρόσθεσε: «Ο άνθρωπος απλά δεν μπορεί να αντέξει σε τέτοια επίπεδα πίεσης».
Ο Τζάκσον ετοίμαζε τη «μεγάλη επιστροφή» στο αγαπημένο του κοινό, η οποία θα γινόταν στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου. Οι παραστάσεις του θα ολοκληρώνονταν τον Μάρτιο του 2010 και όλα τα εισιτήρια για τις εμφανίσεις του είχαν εξαντληθεί από τον Μάρτιο.
Από το 2005, όταν απαλλάχθηκε από την κατηγορία της κακοποίησης ανηλίκου, ζούσε απομονωμένος.

Αμφιλεγόμενος καλλιτέχνης
Το "παιδί θαύμα" και ιδιοφυΐα της μουσικής, όπως είχε χαρακτηριστεί από μουσικούς κύκλους της ποπ σκηνής, υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους αλλά και αμφιλεγόμενους τραγουδιστές, κυρίως λόγω του τρόπου ζωής του και των "μεταμορφώσεων" στις οποίες υποβλήθηκε.
Έκπληξη και ατελείωτες συζητήσεις είχαν προκληθεί στα τέλη της δεκαετίας του ’80 όταν εμφανίστηκε με πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα και λεπτότερη μύτη.
Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις. Ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει μόνο δύο ρινοπλαστικές και έπασχε από λευκοδερμία.

Από φτωχή οικογένεια
Ο Τζάκσον, με τη χαρακτηριστική φωνή και το απαράμιλλο ταλέντο στο χορό, γεννήθηκε στο Γκάρι της Ιντιάνα στις 29 Αυγούστου 1958. Προερχόταν από φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του εργαζόταν ως μεταλλωρύχος και η μητέρα του ήταν υπάλληλος σε κατάστημα. Ο Μάικλ Τζο ήταν το έβδομο από τα εννιά παιδιά του ζευγαριού.
Θεωρείται από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες όλων των εποχών αφού, από την ηλικία των δέκα που είχε ήδη γίνει γνωστός, ξεδίπλωσε μια μεγάλη διεθνή σταδιοδρομία η οποία του απέφερε 13 βραβεία Γκράμι και πωλήσεις 750 εκατομμυρίων δίσκων.
Ο Μάικλ Τζόζεφ Τζάκσον, άρχισε τη σταδιοδρομία του ως τραγουδιστής της Motown. Ενώ ήταν ακόμη μέλος των Jackson 5, το 1971 ξεκίνησε τις πρώτες σόλο ηχογραφήσεις του στην ίδια εταιρία.
Το 1975 το συγκρότημα αποχώρησε από τη Motown και εντάχθηκε στο δυναμικό της Epic αλλάζοντας το όνομα σε Jacksons. Ο Τζάκσον άρχισε ουσιαστικά τη σόλο σταδιοδρομία του το 1979 με τον δίσκο Off the Wall (τυπικά αποχώρησε από τους Jacksons το 1987).

"Thriller" εκατομμυρίων πωλήσεων
Ο δίσκος Thriller του 1982 κατέκτησε τον τίτλο του πρώτου σε πωλήσεις δίσκου στην ιστορία, και παραμένει έως σήμερα το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει 104 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως σύμφωνα με το Guinness World Records.
Έμεινε στην κορυφή του Billboard album chart για 37 εβδομάδες και 7 τραγούδια του ανέβηκαν στο top-10.
Ο Τζάκσον είχε μετατρέψει ένα ράντσο στην Καλιφόρνια σε κατοικία και ψυχαγωγικό πάρκο και το ονόμασε “Neverland” προς τιμή του ήρωά του, του Πίτερ Παν, του παιδιού που δεν ήθελε να μεγαλώσει.
Όμως το 1993 αυτή η εικόνα της εκκεντρικότητας κατέρρευσε όταν ένας 13χρονος τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση.
Η υπόθεση τελείωσε με συμβιβασμό. Ο τραγουδιστής συμφώνησε να καταβάλει 23,3 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιπροσώπευε μόλις ένα κλάσμα της περιουσίας του που τότε υπολογιζόταν στα 600 εκατομμύρια δολάρια.

"Μου αρέσει να κοιμάμαι με μικρά αγόρια"
Το 1994, προς γενική κατάπληξη, ο Τζάκσον παντρεύτηκε την κόρη του Έλβις Πρίσλεϊ, Λίζα Μαρί και μετά το διαζύγιό του με την Πρίσλεϊ παντρεύτηκε μια Αυστραλή νοσοκόμα, την Ντέμπι Ρόου, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Πρινς Μάικλ Τζούνιορ και την Πάρις Μάικλ Κάθριν.
Το 2002 και ενώ είχε ήδη χωρίσει με τη Ρόου απέκτησε άλλο ένα παιδί, τον Πρινς Μάικλ Β΄, από παρένθετη μητέρα.
Το 2003 προκάλεσε σκάνδαλο όταν παραδέχτηκε σε βρετανικό ντοκιμαντέρ ότι του αρέσει να κοιμάται αθώα, με μικρά αγόρια.
Η δικαστική διαμάχη στην οποία ενεπλάκη κατέστρεψε την εικόνα του μολονότι τελικά απαλλάχτηκε από τις κατηγορίες, τον Ιούνιο του 2005.
Στο μεταξύ, η περιουσία του είχε εξανεμιστεί και το 2006 τα χρέη του ανέρχονταν στα 170 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2009

"Ευτυχισμένοι μαζί".... Βέροια... Ξηρολίβαδο


Μια ευχάριστη έκπληξη μας επιφύλαξε στο τελευταίο επεισόδιο η πετυχημένη σειρά του Mega "Ευτυχισμένοι μαζί".
Τη "μεταφορά" των πρωταγωνιστών στο μαγευτικό Ξηρολίβαδο, την "πλοκή" στο "αστυνομικό τμήμα¨του χωριού, το δίλημμα προς τα που είναι η Βέροια ή το Ξηρολίβαδο καθώς και όμορφες εικόνες.
Την αναφορά έστω της πόλης μας, σε μία τόσο πετυχημένη σειρά της τηλεόρασης. μόνο με ενθουσιασμό μπορούμε να τη δεχτούμε.
Καλά επεισόδια από Σεπτέμβρη... Τα χρειαζόμαστε

Οι "ρουφιάνοι" στην υπηρεσία της Εφορίας

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η φόρμα "καταγγελιών", μέσω της οποίας πολίτες θα μπορούν να καταγγείλουν άλλους πολίτες για φορολογικά θέματα στην Εφορία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, οι πολίτες πρώτοι θα μπορούν να "δίνουν" ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, ΑΦΜ μέχρι και επαγγελματική δραστηριότητα του καταγγελλόμενου, καθώς και το είδος της φοροδιαφυγής που διαπράττεται. Οι καταγγελίες (και οι ανώνυμες) μπορούν να γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω του Internet - συγκεκριμένα από την ιστοσελίδα της ΥΠΕΕ - είτε μέσω τηλεφώνου.

Στη φόρμα αναγράφονται προαιρετικά τα στοιχεία του καταγγέλλοντος, τα στοιχεία του καταγγελλόμενου και περιγράφεται το περιστατικό για το οποίο γίνεται η καταγγελία. Ο καταγγέλλων μπορεί να επισυνάψει ηλεκτρονικά και τυχόν έγγραφα που έχει στη διάθεσή του και στηρίζουν την καταγγελία του.

"Σημαντικό στοιχείο του νέου δικτυακού τόπου αποτελεί η ανάπτυξη ολοκληρωμένης φόρμας λήψης καταγγελιών από τους πολίτες, η οποία διασφαλίζει την ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη διαδικασία, αφού συστηματοποιεί όλη την απαραίτητη πληροφορία για την αξιολόγηση της καταγγελίας" επισημαίνει η ΥΠΕΕ.

"Παράλληλα, συμβάλλει στη διαφύλαξη απόρρητων προσωπικών και οικονομικών δεδομένων τόσο του καταγγέλλοντος όσο και του καταγγελλομένου" προσθέτει.

Το μέτρο αυτό είχε εν μέρει εφαρμοστεί -με πενιχρά αποτελέσματα- την περίοδο 1990-93, όταν είχε θεσπισθεί διάταξη με την οποία είχαν χορηγηθεί κίνητρα στους φορολογούμενους να "καταγγέλουν" γιατρούς και δικηγόρους όταν δεν εξέδιδαν αποδείξεις για την αμοιβή τους.

Η πρόταση αυτή αυτή έρχεται την επομένη κιόλας της προαναγγελίας άρσης του φορολογικού απορρήτου για τους φορολογούμενους που χρωστούν στο Δημόσιο.

Η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο που περιλαμβάνει διάταξη για την άρση του φορολογικού απορρήτου για όσους χρωστούν στο Δημόσιο.

Μεταξύ άλλων, επιτρέπεται σε εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο αναθέτει μελέτες με στόχο τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος και του φοροελεγκτικού μηχανισμού, να έχουν πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία.

Πηγή: www.in.gr

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009

Έρευνα για τη σημαντικότερη χρονιά της ιστορίας

Αν σας ρωτούσαν ποιο είναι το σημαντικό έτος στην Ιστορία της ανθρωπότητας, τι θα απαντούσατε;
Το δύσκολο ερώτημα, που επιδέχεται πολλών απαντήσεων, τίθεται από το "ηλεκτρονικό" ένθετο "Intelligent Life" του περιοδικού "Economist".
Από την απάντηση που θα προκύψει "θα εξαχθούν πολλά συμπεράσματα για το ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε", λέει ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων και υπεύθυνος γι' αυτή την έρευνα.
Αν θέλετε και εσείς να αναλάβετε ενεργό ρόλο στην τελική επιλογή, μπορείτε τα ψηφίσετε στη διεύθυνση

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009

Μάνος Χατζιδάκις 1925 - 1994
Γεννήθηκα στις 23 του Οκτώβρη του 1925 στην Ξάνθη τη διατηρητέα κι όχι την άλλη τη φριχτή που χτίστηκε μεταγενέστερα από τους εσωτερικούς της ενδοχώρας μετανάστες. Η συνύπαρξη εκείνο τον καιρό ενός αντιτύπου της μπελ-επόκ, με αυθεντικούς τούρκικους μιναρέδες, έδιναν χρώμα και περιεχόμενο σε μια κοινωνία-πανσπερμία απ' όλες τις γωνιές της Ελλαδικής γης, που συμπτωματικά βρέθηκε να ζει σε ακριτική περιοχή και να χορεύει τσάρλεστον στις δημόσιες πλατείες. Σαν άνοιξα τα μάτια μου είδα με απορία πολύ κόσμο να περιμένει την εμφάνισή μου (το ίδιο συνέχισα κι αργότερα να απορώ σαν με περίμεναν κάπου καθυστερημένα να φανώ). Η μητέρα μου ήταν από την Αδριανούπολη, κόρη του Κωνσταντίνου Αρβανιτίδη, και ο πατέρας μου απ' την Μύρθιο της Ρεθύμνου, απ' την Κρήτη. Είμαι ένα γέννημα δύο ανθρώπων που καθώς γνωρίζω δεν συνεργάστηκαν ποτέ, εκτός απ΄ την στιγμή που αποφάσισαν την κατασκευή μου. Γι' αυτό και περιέχω μέσα μου χιλιάδες αντιθέσεις κι όλες τις δυσκολίες του Θεού. Όμως η αστική μου συνείδηση, μαζί με τη θητεία μου την λεγόμενη«ευρωπαϊκή», φέραν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.


Προσπάθησα όλον το καιρό που μέναμε στην Ξάνθη να γνωρίσω σε βάθος τους γονείς μου και να εξαφανίσω την αδελφή μου. Δεν τα κατάφερα και τα δύο. Έτσι μετακομίσαμε το '32 στην Αθήνα όπου δεν στάθηκε δυνατόν να λησμονήσω την αποτυχία μου.
Άρχιζα να ζω και να εκπαιδεύομαι στην πρωτεύουσα ενώ παράλληλα σπούδαζα τον έρωτα και την ποιητική λειτουργία του καιρού μου. Έλαβα όμως την αττική παιδεία όταν στον τόπο μας υπήρχε και Αττική και Παιδεία. Μ' επηρεάσανε βαθιά ο Ερωτόκριτος, ο Στρατηγός Μακρυγιάννης, το Εργοστάσιο του Φιξ, ο Χαράλαμπος του "Βυζαντίου", το υγρό κλίμα της Θεσσαλονίκης και τα άγνωστα πρόσωπα που γνώριζα τυχαία και παρέμειναν άγνωστα σ' όλα τα χρόνια τα κατοπινά. Στην κατοχική περίοδο συνειδητοποίησα πόσο άχρηστα ήτανε τα μαθήματα της Μουσικής, μια και μ' απομάκρυναν ύπουλα απ' τους αρχικούς μου στόχους που ήταν να επικοινωνήσω, να διοχετευθώ και να εξαφανιστώ, γι' αυτό και τα σταμάτησα ευθύς μετά την Κατοχή. Έτσι δεν σπούδασα σε Ωδείο και συνεπώς εγλύτωσα απ' το να μοιάζω με τα μέλη του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Έγραψα ποιήματα και πολλά τραγούδια, και ασκήθηκα ιδιαίτερα στο να επιβάλλω τις απόψεις μου με δημοκρατικές διαδικασίες, πράγμα που άλλωστε με ωφέλησε τα μέγιστα σαν έγινα υπάλληλος τα τελευταία χρόνια. Απέφυγα μετά περίσσιας βδελυγμίας ότι τραυμάτιζε το ερωτικό μου αίσθημα και την προσωπική μου ευαισθησία.


Ταξίδεψα πολύ και αυτό με βοήθησε ν' αντιληφθώ πώς η βλακεία δεν ήταν αποκλειστικόν του τόπου μας προϊόν, όπως περήφανα ισχυρίζονται κι αποδεικνύουν συνεχώς οι Έλληνες σωβινιστές και της εθνικοφροσύνης οι εραστές. Παράλληλα ανακάλυψα ότι τα πρόσωπα που μ' ενδιαφέρανε έπρεπε να ομιλούν απαραιτήτως ελληνικά, γιατί σε ξένη γλώσσα η επικοινωνία γινότανε οδυνηρή και εξαφάνιζε το μισό μου πρόσωπο.


Το '66 βρέθηκα στην Αμερική. Έμεινα κι έζησα εκεί κάπου έξι χρόνια, τα χρόνια της δικτατορίας, για λόγους καθαρά εφοριακούς - ανεκαλύφθη πως χρωστούσα τρεισήμισι περίπου εκατομμύρια στο δημόσιο. Όταν εξόφλησα το χρέος μου επέστρεψα περίπου το '72 και ίδρυσα ένα καφενείο που το ονομάσαμε Πολύτροπον, ίσαμε τη μεταπολίτευση του '74, όπου και τόκλεισα γιατί άρχιζε η εποχή των γηπέδων και των μεγάλων λαϊκών εκτονώσεων. Κράτησα την ψυχραιμία μου και δεν εχόρεψα εθνικούς και αντιστασιακούς χορούς στα γυμναστήρια και στα γεμάτα από νέους γήπεδα. Κλείνοντας το Πολύτροπο είχα ένα παθητικό πάλι της τάξεως περίπου των τρεισήμισι εκατομμυρίων - μοιραίος αριθμός, φαίνεται, για την προσωπική μου ζωή.


Από το '75 αρχίζει μια διάσημη εποχή μου που θα την λέγαμε, για να την ξεχωρίσουμε, υπαλληλική, που μ' έκανε ιδιαίτερα γνωστό σ' ένα μεγάλο και απληροφόρητο κοινό, βεβαίως ελληνικό, σαν άσπονδο εχθρό της ελληνικής μουσικής, των Ελλήνων μουσικών και της εξίσου ελληνικής κουλτούρας. Μέσα σ' αυτή την περίοδο και ύστερα από ένα ανεπιτυχές έμφραγμα στην καρδιά, προσπάθησα πάλι, ανεπιτυχώς είναι αλήθεια, να πραγματοποιήσω τις ακριβές καφενειακές μου ιδέες πότε στην ΕΡΤ και πότε στο Υπουργείο Πολιτισμού , εννοώντας να επιβάλω τις απόψεις μου με δημοκρατικές διαδικασίες. Και οι δύο όμως τούτοι οργανισμοί σαθροί και διαβρωμένοι από τη γέννησή τους κατάφεραν να αντισταθούν επιτυχώς και, καθώς λεν, να με νικήσουν "κατά κράτος". Παρ΄ όλα αυτά, μέσα σε τούτον τον καιρό γεννήθηκε το Τρίτο κι επιβλήθηκε στη χώρα.


Και τώρα καταστάλαγμα του βίου μου μέχρι στιγμής είναι :


Α δ ι α φ ο ρ ώ για την δόξα. Με φυλακίζει μες στα πλαίσια που καθορίζει εκείνη κι όχι εγώ.


Π ι σ τ ε ύ ω στο τραγούδι που μας αποκαλύπτει και μας εκφράζει εκ βαθέων, κι όχι σ' αυτό που κολακεύει τις επιπόλαιες και βιαίως αποκτηθέν τες συνήθειές μας.


Π ε ρ ι φ ρ ο ν ώ αυτούς που δεν στοχεύουν στην αναθεώρηση και στην πνευματική νεότητα, τους εύκολα «επώνυμους» πολιτικούς και καλλιτέχνες, τους εφησυχασμένους συνομήλικους, την σκοτεινή και ύποπτη δημοσιογραφία καθώς και την κάθε λογής χυδαιότητα.


Έτσι κατάφερα να ολοκληρώσω την τραυματισμένη από την παιδική μου ηλικία προσωπικότητα, καταλήγοντας να πουλώ "λαχεία στον ουρανό" και προκαλώντας τον σεβασμό των νεωτέρων μου μια και παρέμεινα ένας γνήσιος Έλληνας και Μεγάλος Ερωτικός.


..........


Μοναδικός, ιδιοφυής και αεικίνητος έφυγε από κοντά μας στις 15 Ιουνίου 1994

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Σ.Σ. Βέροιας

Όλοι μας έχουμε κουνήσει ένα μαντήλι σε φιλικά και δικά μας πρόσωπα, που χρησιμοποίησαν το τρένο σε κάποιο ταξίδι τους.
Σε όλους μας ακόμη θάχει τύχει να μας κουνήσουν ένα μαντήλι...

όλοι όμως έχουμε μια αφετηρία, ένα προρισμό... κάποιον σιδηροδρομικό σταθμό...


ο σιδηροδρομικός σταθμός της Βέροιας... πριν

... και μετάΌμορφες εικόνες.... από το Σέλι


Όμορφες εικόνες από το δρόμο για το Σέλι...

όμορφες εικόνες και από τον ουρανό... στο Σέλι

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Πώς θα εφαρμοστούν τα αντικαπνιστικά μέτρα


Ο κ. Αβραμόπουλος ανακοίνωσε ότι το κάπνισμα θα απαγορευτεί πλήρως στους ιδιωτικούς και δημόσιους εργασιακούς χώρους, στους οποίους δεν θα υπάρχει καν χώρος καπνιστών. Όσοι θέλουν, θα καπνίζουν έξω από το κτίριο, είπε ο υπουργός. Από την 1η Σεπτεμβρίου απαγορεύεται και η διαφήμιση προϊόντων καπνού σε υπαίθριους χώρους και κινηματογράφους.


Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Αβραμόπουλος είναι τα εξής:


1. Ο ειδικός χώρος για κάπνισμα αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα του καταστήματος και η επιφάνειά του δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος. Θα διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με διαχωριστικό, το οποίο εκτείνεται από το δάπεδο έως την οροφή του καταστήματος.
2. Στα καταστήματα διασκέδασης με ζωντανή μουσική και στα καζίνο, εμβαδού άνω των 300 τετραγωνικών μέτρων, οι ειδικοί χώροι θα μπορούν να φτάσουν έως και το 40% της συνολικής επιφάνειας του καταστήματος.
3. Ο ειδικός χώρος πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές αρνητικής πίεσης, ρυθμού ανακύκλωσης του αέρα ανά ώρα, ροής του ανακυκλούμενου αέρα και επιφάνειας που θα αναλογεί σε κάθε άτομο το οποίο θα βρίσκεται μέσα στο χώρο αυτό. Οι προδιαγραφές και το σύνολο των τεχνικών χαρακτηριστικών έχουν καθοριστεί και θα αναφέρονται σε Υπουργική Απόφαση, η οποία θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες.
4. Ο ειδικός χώρος θα διαθέτει δικό του σύστημα εξαερισμού, ανεξάρτητο από το σύστημα εξαερισμού ή κλιματισμού του υπόλοιπου καταστήματος.
5. Ο αέρας του ειδικού χώρου πρέπει να διοχετεύεται με τον κατάλληλο μηχανισμό στο εξωτερικό του κτιρίου και να μην ανακυκλώνεται για να επαναπροωθηθεί στο εσωτερικό του. Για την ανανέωση του αέρα στο εσωτερικό του ειδικού χώρου, θα διοχετεύεται αέρας ο οποίος θα τυγχάνει της αναγκαίας επεξεργασίας (φιλτράρισμα) και θα προέρχεται είτε από άλλους χώρους του καταστήματος που απαγορεύεται το κάπνισμα είτε από εξωτερικούς σε σχέση με το κατάστημα χώρους.
6. Η μέγιστη χωρητικότητά του, καθώς και ο χαρακτηρισμός του ως ειδικού χώρου, θα αναφέρονται με ειδική φωσφορίζουσα σήμανση, όπου αυτό απαιτείται σε σχέση με τον φωτισμό του καταστήματος, σε εμφανές σημείο της διαχωριστικής κατασκευής.
7. Η άδεια για τη δημιουργία και τη λειτουργία ειδικού χώρου, θα ενσωματωθεί στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος, κατόπιν αίτησης στην αρμόδια δημοτική αρχή.
8. Από την 1η Ιουλίου, όποιο κατάστημα δεν έχει λάβει άδεια για τη λειτουργία του ειδικού χώρου, δεν θα μπορεί να λειτουργεί, παρά μόνον ως χώρος μη καπνιζόντων και θα ισχύει η ολική απαγόρευση.
9. Οι όροι για την εγκατάσταση και τη λειτουργία αποδοτικού συστήματος εξαερισμού εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των καταστημάτων εμβαδού έως 70 τετραγωνικά μέτρα, για τα οποία οι υπεύθυνοι λειτουργίας τους θα επιλέξουν να λειτουργήσουν ως χώροι καπνιζόντων.

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

Εκλογές... στο "μαγαζάκι"

Κυριακή 7 Ιούνη 2009, ημέρα ευρωεκλογών. Ημέρα που με την ψήφο μας "αποφασίσαμε" ποιοι θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρωβουλή, μα και ημέρα αντίδρασης, ημέρα που όλοι στείλαμε κάποιο μήνυμα.....
κάποιοι ψηφίσαμε, κάποιοι άλλοι όχι, κάποιοι το σκεφτήκαμε πολύ πριν αποφασίσουμε οτιδήποτε.....

μα όλοι κάπου καθήσαμε το μεσημέρι της Κυριακής, μόνοι, με φίλους, με διάθεση ή όχι.....

ακούσαμε όμορφες κουβέντες.....

κάναμε σοβαρές συζητήσεις τετ α τετ.....


ανοίξαμε ακόμη ένα μπουκάλι κρασί.....


τραγουδήσαμε κιόλας.....

και το βράδυ, κάτω από το φως του φεγγαριού, στο Σέλι, στο "μαγαζάκι" του Αντώνη σχολιάσαμε τα αποτελέσματα.....

και καταλήξαμε σε αυτό... πέρναμε πολύ καλά στο Σέλι.

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

''Παφ'' και... πεντακοσάρικο στο Δημόσιο


Πρόστιμο από 50 έως 500 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα συλλαμβάνονται να καπνίζουν εντός των υπηρεσιών τους από την 1η Ιουλίου.
Αυτό προβλέπει εγκύκλιος, που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, στην οποία υπενθυμίζει στις αρμόδιες Αρχές -υπουργεία, δημόσιους οργανισμούς, ΟΤΑ α’ βαθμού και νομαρχίες- ότι από την 1η Ιουλίου απαγορεύεται το κάπνισμα στις δημόσιες υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο νόμος επιβάλλει τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων, που κυμαίνονται από 50 έως 500 ευρώ, ενώ η παραβίαση της απαγόρευσης αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο διώκεται με την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων κ.ο.κ.
Εφεξής, το κάπνισμα θα επιτρέπεται μόνο σε ειδικούς χώρους, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία πρόκειται να εκδοθεί πριν από την 1η Ιουλίου.


Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές


Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές (ιστορικά δεδομένα)Πηγή: ΕΚ.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

Βραβείο Αριστοτέλη Ωνάση για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Ένα Διεθνές Βραβείο για το Περιβάλλον ανακοινώθηκε στην πόλη του Αμβούργου από τον Δήμαρχο της πόλης Ολε φον Μπόιστ, την γερουσιαστή Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος του Αμβούργου Άνια Χάντγιουκ και τον Πρόεδρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" Αντώνης Παπαδημητρίου.

Το βραβείο θα ονομάζεται "Βραβείο Αριστοτέλη Ωνάση για την Προστασία του Περιβάλλοντος" και θα απονέμεται κάθε δύο χρόνια από την πόλη του Αμβούργου και το Ίδρυμα Ωνάση συνοδευόμενο από ένα χρηματικό ποσό ύψους 250.000 ευρώ σε πρόσωπα ή φορείς που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο για την επίλυση των προβλημάτων προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης.

Το πρώτο "Βραβείο Αριστοτέλη Ωνάση για την Προστασία του Περιβάλλοντος" θα απονεμηθεί το φθινόπωρο του 2010.

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2009

Το τεστ των Ευρωεκλογών


.................
Ας δούμε τελικά πόσο ενημερωμένοι είμαστε για την Ευρώπη...

Θεσσαλονίκη 1391-1430 μ.χ.


Λίγο πριν την πτώση της Θεσσαλονίκης, το 1430 μ.Χ., εμφανίστηκε ένας σημαντικός άντρας. Ο Μανουήλ ο Β΄, πρίγκιπας και διοικητής της Θεσσαλονίκης και γιος του βασιλιά Ιωάννη Παλαιολόγου του Ε΄, προσπάθησε να βρει τρόπους συνεννόησης των χριστιανικών λαών της χερσονήσου του Αίμου. Το κράτος που δημιούργησε ο Μανουήλ ο Β΄, εκτείνονταν από το Βέρμιο έως το Νέστο και είχε προπύργια τη Θεσσαλονίκη, τη Βέροια και τις Σέρρες.

Ο Μανουήλ έγινε στη συνέχεια βασιλιάς του Βυζαντίου και η Θεσσαλονίκη κυριεύτηκε από τον Βαγιαζίτ τον Α΄ το 1391 μ.Χ.. Από την Κωνσταντινούπολη όμως, ο Μανουήλ, πείθει τον Βαγιαζίτ να του αποδοθεί η Θεσσαλονίκη, το 1403.


(βλ.εκπομπή: Θεσσαλονίκη, 1430 - 1821)

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

Νύχτες λαικές... νύχτες στο Σέλι


1η Μάη ήταν που δειλά δειλά έκανε τα βήματα του, βήματα αργά αλλά σταθερά. Ένας μήνας πέρασε που το "μαγαζάκι" στο Σέλι άνοιξε τις πόρτες του.
Χωρίς μεγάλες κουβέντες, αλλά με αγάπη και μεράκι γιαυτό που κάνει ο Αντώνης, μας πρόσφερε κάτι ξεχωριστό, ένα χώρο όμορφο, ζεστό, ευχάριστο, που σου δίνει τη διάθεση να βγάλεις ότι έχεις μέσα σου. Να βγάλεις τους πόνους, τις στενοχώριες, τις πίκρες, τις χαρές σου.
Βοήθησαν και βοηθούν σε αυτό και οι φίλοι, που όπως έδειξε το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας δεν είναι λίγοι. Φίλοι που αγαπούν το χωριό, φίλοι από Βέροια, από Θεσσαλονίκη, από Καβάλα, από παντού που καθένας με το τρόπο του και την παρουσία του δείχνει τα συναισθήματα του.

Οι μέρες ή καλύτερα οι νύχτες περνούν όμορφα, με καλή παρέα, με καλό κρασί, καλό τσίπουρο και γράπα και τις ευχάριστες και ξαφνικές πενιές φίλων, που αν και δειλά στην αρχή, μας "απογείωσαν".

Καλό καλοκαίρι... στο "μαγαζάκι"