Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Κεντροαριστερά: Ψήφος για τον νέο αρχηγό


Κεντροαριστερά: Ψήφος και τέσσερα ευρώ για τον νέο αρχηγό

Η ψηφοφορίας θα διεξαχθεί σε δημοτικά καταστήματα, τις Κυριακές 5 και 12 Νοεμβρίου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν 1000 υπογραφές ο καθένας, από 7 τουλάχιστον περιφέρειες.

Υποψηφιότητες θα γίνονται δεκτές έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Το παράβολο συμμετοχής για τους υποψήφιους αρχηγούς ορίστηκε στα 2000 ευρώ.  

H ανακοίνωση της επιτροπής Αλιβιζάτου: Υπό την προεδρία του καθηγητή Ν.Κ. Αλιβιζάτου, συνήλθε στις 25 και τις 30 Αυγούστου 2017, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διαδικασιών και Δεοντολογίας (εφεξής η Επιτροπή ή η ΑΕΔΔ), στην οποία έχει ανατεθεί η οργάνωση της εκλογής από τη βάση του επικεφαλής του νέου ενιαίου  πολιτικού φορέα, και ενέκρινε τους ακόλουθους κανόνες για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας:
Αποστολή

Αποστολή της Επιτροπής είναι  η διεξαγωγή αδιάβλητης εκλογής για την ανάδειξη από τη βάση του επικεφαλής του  νέου ενιαίου πολιτικού φορέα, σύμφωνα με κανόνες που θα εγγυώνται την ίση μεταχείριση των υποψηφίων και την ελεύθερη έκφραση των προτιμήσεων των εκλογέων.

Έχοντας συναίσθηση της ευθύνης της να συμβάλει με την ανωτέρω εκλογή στην ανασυγκρότηση της ιστορικής δημοκρατικής παράταξης, η Επιτροπή  θα επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή πολιτών στην εκλογική διαδικασία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Εκλογικό σύστημα

Η εκλογή θα διεξαχθεί με πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα σε δύο γύρους. Για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο, ο νικητής θα πρέπει να συγκεντρώσει το 50%+1 των έγκυρων ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το ποσοστό αυτό, η εκλογή θα επαναληφθεί μεταξύ των δυο πρώτων υποψηφίων και νικητής θα ανακηρυχθεί αυτός που θα πλειοψηφήσει, όσες ψήφους και αν συγκεντρώσει. Στον δεύτερο γύρο ψηφίζουν μόνον πρόσωπα που ψήφισαν στον πρώτο.

Ημερομηνίες ψηφοφορίας

Για να καθορίσει τις ημερομηνίες της ψηφοφορίας, η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψη από τη μια τον  χρόνο που χρειάζονται οι υποψήφιοι (ιδίως όσοι δεν έχουν άμεση πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης)  για να προβάλουν  τις θέσεις τους και, από την άλλη, τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των τεχνικών,  για την on line σύνδεση όλων των εκλογικών τμημάτων, ώστε να αποτραπούν διπλοψηφίες κ.λπ. Με βάση τα κριτήρια αυτά, έκρινε ότι αρκούν   8 εβδομάδες από την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Έτσι, η Επιτροπή αποφάσισε ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας να διεξαχθεί την Κυριακή  5 Νοεμβρίου 2017 και ο δεύτερος (αν χρειασθεί) την Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017, από 8 π.μ. έως 8 μ.μ.

Υποψηφιότητες

Για τις υποψηφιότητες, η Επιτροπή θέλησε από τη μια να ενθαρρύνει την υποβολή τους, έτσι ώστε η διαδικασία να αποκτήσει την ευρύτερη δυνατή νομιμοποίηση και, από την άλλη, να αποτρέψει τις γραφικές υποψηφιότητες.

Έτσι η Επιτροπή αποφάσισε υποψηφιότητα να μπορεί να υποβάλει κάθε Έλληνας ή Ελληνίδα, εγγεγραμμένη στους εκλογικούς καταλόγους, το αργότερο ως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2017 και ώ. 12η μεσημβρινή. Θα πρέπει προς τούτο να συμπληρώσει σχετική επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής (βλ. Παράρτημα Α’), να έχει καταθέσει στον υποδεικνυόμενο τραπεζικό λογαριασμό το ποσό των 2.000 €, και να υποβάλει το αργότερο ως την Παρασκευή 22  Σεπτεμβρίου 2017 και ώ. 12 μεσημβρινή, κατάλογο με 1.000 τουλάχιστον υπογραφές μοναδικής υποστήριξης. Οι υπογραφές θα πρέπει να προέρχονται από  πολίτες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους, που να κατοικούν σε 7 τουλάχιστον από τις 13 αυτοδιοικητικές περιφέρειες, με ελάχιστο αριθμό υπογραφών 50 τουλάχιστον ανά περιφέρεια. (Οι σχετικές οδηγίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β’ του παρόντος).

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να επικυρώσει τις υποψηφιότητες το αργότερο ως τις 26 Σεπτεμβρίου 2017.

Τόπος ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν σε δημόσια και δημοτικά κατά προτίμηση καταστήματα, με βάση τους καποδιστριακούς κατ’ αρχήν Δήμους. Ιδιωτικοί χώροι θα επιλέγονται μόνον αν δεν καθίσταται δυνατή η διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε δημόσια καταστήματα. Με ευθύνη των εκπροσώπων της Επιτροπής σε επίπεδο Νομαρχίας, το σχετικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί το αργότερο 3 μέρες πριν από την εκλογή.

Εφορευτικές επιτροπές

Την ψηφοφορία σε κάθε εκλογικό τμήμα θα διεξάγει εφορευτική επιτροπή, στην οποία θα καταβληθεί προσπάθεια να μετέχουν εκπρόσωποι όλων των υποψηφίων. Αν δεν παρίστανται εκπρόσωποι δυο τουλάχιστον υποψηφίων, η ψηφοφορία ματαιώνεται, εκτός αν, στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα έχει διορισθεί δικηγόρος ως πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Το Δ.Σ. του αρμόδιου  Δικηγορικού Συλλόγου διορίζει  πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος, αν το ζητήσει ο νομαρχιακός εκπρόσωπος  της ΑΕΔΔ. Προς τούτο επιλέγεται  δικηγόρος, κατά προτίμηση μεταξύ όσων εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η εφορευτική επιτροπή επιλέγει τον Πρόεδρό της, άλλως καθήκοντα Προέδρου ασκεί το πρεσβύτερο μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

Διεξαγωγή της ψηφοφορίας

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με βάση τον εθνικό εκλογικό κατάλογο  και  σύμφωνα με τα ισχύοντα στις εθνικές εκλογές (διανομή ψηφοδελτίου, φάκελοι, παραβάν, κάλπη).

Το ψηφοδέλτιο θα είναι ένα και θα περιλαμβάνει τα ονόματα όλων των υποψηφίων.  Οι ψηφοφόροι θα εκδηλώνουν την προτίμησή τους σημειώνοντας έναν σταυρό προτίμησης το πολύ.  

Για να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, οι πολίτες θα καταβάλλουν εισφορά 4 το πολύ  Ευρώ. Η επιτροπή επιφυλάσσεται να καθορίσει  το ακριβές ύψος της εισφοράς, προβλέποντας μικρότερο ποσό για νέους και ανέργους. Το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα καταβληθεί  για την κάλυψη της δαπάνης της εκλογικής διαδικασίας.

Με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής, σε κάθε εκλογικό τμήμα  θα τηρούνται δυο καταστάσεις: στην πρώτη θα καταχωρούνται τα στοιχεία όλων όσων θα ψηφίσουν και στην δεύτερη μόνον όσων από τους ψηφίζοντες δηλώσουν  ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες για την ίδρυση του νέου κόμματος. Με ευθύνη της Επιτροπής, ο  πρώτος κατάλογος θα καταστραφεί δυο μήνες μετά την ψηφοφορία, ενώ ο δεύτερος θα αποτελέσει τη βάση για να καταρτισθεί το Μητρώο Μελών του νέου ενιαίου πολιτικού φορέα.

Για τα θέματα του παρόντος κανόνα, η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εκδώσει λεπτομερειακή  εγκύκλιο μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν από την ψηφοφορία.

Προεκλογική εκστρατεία υποψηφίων

Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για  την ίση μεταχείριση των υποψηφίων ιδίως  από τα μέσα ενημέρωσης. Επιφυλάσσεται να θέσει κανόνες για την διαφάνεια των εκλογικών δαπανών τους.

Δημόσιες συζητήσεις (debates) υποψηφίων

Η Επιτροπή ενθαρρύνει και –αν της ζητηθεί-  συνδράμει στην διεξαγωγή δημόσιων συζητήσεων (debates) μεταξύ των υποψηφίων στις πρωτεύουσες των αυτοδιοικητικών περιφερειών. Θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την διεξαγωγή μιας τουλάχιστον τηλεοπτικής συζήτησης με όλους τους υποψηφίους πριν από τον πρώτο γύρο  και μιας ακόμη,  ανάμεσα στους δυο επικρατέστερους υποψηφίους, μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου.

Τρόπος ψηφοφορίας

Προκειμένου να ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην ψηφοφορία του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκλογέων  της νεότερης ιδίως  γενιάς,  η  Επιτροπή έχει αποφασίσει να εξαντλήσει όλες τις τεχνικές δυνατότητες ώστε, εκτός από την δια ζώσης ψηφοφορία, να διεξαχθεί  και  ψηφοφορία εξ αποστάσεως. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να λάβει τις οριστικές αποφάσεις της με βάση τις προτάσεις των ειδικών, υπό τον απαράβατο όρο ότι θα διασφαλισθεί σε κάθε περίπτωση η μυστικότητα και το αδιάβλητο της ψηφοφορίας, σε συνδυασμό με την ακεραιότητα του δικτύου.

«Δίκτυο εμπιστοσύνης»

Για την οργάνωση της ψηφοφορίας σε όλη την επικράτεια, η Επιτροπή αποφάσισε να συγκροτήσει «Δίκτυο Εμπιστοσύνης», ορίζοντας εκπροσώπους της σε επίπεδο (αυτοδιοικητικής) Περιφέρειας, Νομού και Δήμων. Σε αυτούς θα ανήκει η ευθύνη για την έγκαιρη εξεύρεση των καταστημάτων της ψηφοφορίας, τον διορισμό των εφορευτικών επιτροπών από πρόσωπα που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρουν τους γι’ αυτό, τη συγκέντρωση των αποτελεσμάτων και την διαβίβαση των εκλογικών καταλόγων στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή επέλεξε ήδη τους εκπροσώπους της σε επίπεδο περιφέρειας (: «Περιφερειακοί Εκπρόσωποι», βλ. Παράρτημα Γ’). Σε επίπεδο Νομού, θα επιλέξει τους εκπροσώπους της (: «Νομαρχιακοί Εκπρόσωποι»), σε συνεργασία με τους οικείους Περιφερειακούς Εκπροσώπους». Οι Νομαρχιακοί Εκπρόσωποι θα ορίσουν τους εκπροσώπους της Επιτροπής στους Δήμους (: «Δημοτικοί Εκπρόσωποι»).

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να διορίσει εκπροσώπους της και στο εξωτερικό, για τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν εκτός Ελλάδος.

Όλοι οι συμμετέχοντες  στο «Δίκτυο Εμπιστοσύνης» είναι εθελοντές.

Ιστοσελίδα Επιτροπής

Η Επιτροπή αποφάσισε τη δημιουργία ιστοσελίδας με αποκλειστικά πληροφοριακό περιεχόμενο:

http://www.dpekloges.gr

Σε αυτήν θα αναρτώνται αποκλειστικά οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου της Επιτροπής, καθώς και οι ανακοινώσεις, δηλώσεις και ομιλίες των υποψηφίων. Η ίδια η Επιτροπή δεν θα οργανώσει ούτε θα προσφέρει  «βήμα διαλόγου».

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής είναι η ακόλουθη:

info@dpekloges.gr

Σε αυτήν μπορούν οι πολίτες να απευθύνουν παράπονα ή καταγγελίες προς την Επιτροπή.

Σύνθεση και οργάνωση της Επιτροπής

Η Επιτροπή περιλαμβάνει πρόσωπα υποδειχθέντα από τους υποψηφίους και προσωπικότητες γενικότερης αναγνώρισης στον ευρύτερο επαγγελματικό, επιστημονικό και κοινωνικό χώρο (Παράρτημα Δ’). Η σύνθεση της θα οριστικοποιηθεί μετά την επικύρωση των υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε ολομέλεια υπό την προεδρία του κ. Ν.Κ. Αλιβιζάτου.

Για την διευκόλυνση του έργου της, η Επιτροπή συγκροτεί Υποεπιτροπές, υπό την προεδρία μελών της, στις οποίες μετέχουν ως εμπειρογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι πρόσωπα υποδεικνυόμενα από υποψηφίους. Ήδη έχουν συγκροτηθεί οι ακόλουθες Υποεπιτροπές:

(α) Υποεπιτροπή Τεχνικών Θεμάτων, υπό την προεδρία του κ. Γιάννη Αναστασάκου

(β) Υποεπιτροπή Παραπόνων και Ενστάσεων, υπό την προεδρία του κ. Αντώνη Βγόντζα. Και

(γ) Υποεπιτροπή Οργανωτικών Θεμάτων, υπό την προεδρία του κ. Γιωργου Σωτηρέλη.

Οι συνθέσεις των Υποεπιτροπών θα ανακοινωθούν όταν οριστικοποιηθεί η συγκρότησή τους.

Η Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπάθεια οι αποφάσεις της σε επίπεδο τόσο  Ολομέλειας όσο και Υποεπιτροπών να  λαμβάνονται ομόφωνα.

Αθήνα, 1η Σεπτεμβρίου 2017

 

Τα μέλη της Επιτροπής

(1.9.2017)

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Πρόεδρος, ομ. καθηγητής ΕΚΠΑ
Παντελής Αβραμίδης, επιχειρηματίας

Γιάννης Αναστασάκος, επιχειρηματίας, ειδικός πληροφορικής
Πάνος Αναστασιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
Τάκης Αναστόπουλος, διευθυντής ε.τ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αντώνης Βγόντζας, δικηγόρος
Μανώλης Βελεγράκης, δικηγόρος

Γιάννης Βούλγαρης, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Νικηφόρος Διαμαντούρος, ακαδημαϊκός
Θεόδωρος Καρούνος, ερευνητής ΕΜΠ

Ξενοφών Κοντιάδης, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Θανάσης Λεβέντης, μέλος διοίκησης ΓΣΕΕ

Αχιλλέας Μητσός, γενικός διευθυντής ε.τ. Ευρωπ. Επιτροπής

Νίκος Μπίστης, πρώην υφυπουργός
Κώστας Πανταζής, δικηγόρος

Λίνα Παπαδοπούλου, αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Σπυριδούλα Πρεσβεία, πρ. ανεισαγγελεύς Εφετών
Δημήτρης Ρέππας, πρώην Υπουργός
Νίκος Στυλιανίδης, δικηγόρος
Πέτρος Σφηκάκης, δικηγόρος
Γιώργος Σωτηρέλης, καθηγητής ΕΚΠΑ
Κώστας Τριάντης, επ. καθηγητής ΕΚΠΑ
Λουκάς Τσούκαλης, ομ. καθηγητής ΕΚΠΑ
Νίκος Φαλδαμής, οικονομολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: