Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

Ντοκουμέντα από την Απελευθέρωση της Βέροιας... Σαν σήμερα


Tηλεγράφημα που απέστειλε ο Διάδοχος Κωνσταντίνος από την Κοζάνη και σχετίζεται με την οριστική κατάληψη της Βέροιας. Το τηλεγράφημα απευθύνεται προς το Υπουργείο των Στρατιωτικών. Αναφέρει:«Κοζάνη 16.5 μ.μ. Μετά την χθεσινήν αγγελθείσαν αψιμαχίαν μεταξύ ημετέρων και εχθρικού αποσπάσματος εκ πεζικού και πυροβολικού κατέχοντος το στενόν του Τριποτάμου και μετά την ετέραν αψιμαχία μεταξύ ημών και μικρού εχθρικού τμήματος εν Ξηρολιβάδω ο εχθρός υπεχώρησε τη νύκτα εγκαταλείψας την Βέροιαν εις ην εισήλθον σήμερον .

Ο λαός ενθουσιωδώς υπεδέχθη.

Οι Οθωμανοί κάτοικοι διέμειναν εν τη πόλει, οι δε προύχοντες εξ’ αυτών παρουσιασθέντες εδήλωσαν υποταγήν.

Κατά τας χθεσινάς αψιμαχίας επληγώθησαν 12 οπλίται».

Δεν υπάρχουν σχόλια: