Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Δήμος Βέροιας: Πως κατανέμονται οι έδρες με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα

Η ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται στα μέχρι στιγμής ανακοινωθέντα ανεπίσημα αποτελέσματα.  Η ανακοίνωση των τελικών επίσημων αποτελεσμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετική κατανομή μεταξύ Συνδυασμών και Εκλογικών Περιφερειών.
Την Α΄ Κυριακή κατανέμονται οι 21 (από τις 41) έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, μεταξύ 6 (από τους 7) Συνδυασμούς, που συμμετείχαν στις εκλογές. 
Την Β΄ Κυριακή κατανέμονται οι υπόλοιπες 20 έδρες, μεταξύ των 2 Συνδυασμών, που συμμετέχουν στην επαναληπτική εκλογή: 
ο Συνδυασμός που θα πρωτεύσει, από τις 20 αυτές έδρες, θα λάβει τόσες όσες του χρειάζονται ώστε, μαζί με τις έδρες που έχει ήδη καταλάβει από την Α΄ Κυριακή, να αποκτήσει συνολικά 25 έδρες (δηλαδή τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου), ενώ ο Συνδυασμός που θα έρθει δεύτερος θα λάβει τις υπόλοιπες από τις 20 έδρες (αν έχει απομείνει υπόλοιπο).
Σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα ανεπίσημα αποτελέσματα, η κατανομή των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 6 Συνδυασμοί, έχει ως εξής:


Συνδυασμός Έδρες
Α΄ Κυριακής
Έδρες Β΄ Κυριακής
Σε περίπτωση νίκης του Συνδυασμού ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Σε περίπτωση νίκης του Συνδυασμού ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 7 18 0
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ 5 2 20
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 3
ΜΠΕΚΗ 3
ΜΑΡΚΟΥΛΗ 2
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 1
ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ 0
Σ ύ ν ο λ ο 21 20 20

Η κατανομή των εδρών, ανά Εκλογική Περιφέρεια (Δημοτική Ενότητα) παρουσιάζει, σύμφωνα πάντα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα, την εξής σύνθεση:
(α) Σε περίπτωση νίκης του Συνδυασμού Καραπαναγιωτίδη:

Συνδυασμός Ε.Π. Αποστόλου Παύλου Ε.Π. Βεργίνας Ε.Π. Βέροιας Ε.Π. Δοβρά Ε.Π. Μακεδονίδος
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 3 1 19 1 1
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ 1 1 4 1 0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 1 0 2 0 0
ΜΠΕΚΗ 0 0 2 1 0
ΜΑΡΚΟΥΛΗ 0 0 2 0 0
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 0 0 1 0 0
Σ ύ ν ο λ ο 5 2 30 3 1
Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή: 

--- Ο Συνδυασμός ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ καταλαμβάνει:  3 έδρες στην Εκλογική Περιφέρεια Αποστόλου Παύλου, 1 έδρα την Ε.Π. Βεργίνας, 19 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας, 1 έδρα στην Ε.Π. Δοβρά, και 1 έδρα στην (μονοεδρική) Ε.Π. Μακεδονίδος.
--- Ο Συνδυασμός ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ καταλαμβάνει: 1 έδρα στην Ε.Π. Αποστόλου Παύλου, 1 έδρα στην Ε.Π. Βεργίνας, 4 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού και οι 3 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι], και 1 έδρα στην Ε.Π. Δοβρά.
--- Ο Συνδυασμός ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ καταλαβάνει:  1 έδρα στην Ε.Π. Αποστόλου Παύλου, και 2 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος].
--- Ο Συνδυασμός ΜΠΕΚΗ καταλαμβάνει:  2 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος], και 1 έδρα στην Ε.Π. Δοβρά.
--- Ο Συνδυασμός ΜΑΡΚΟΥΛΗ καταλαμβάνει:  2 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος].
--- Ο Συνδυασμός ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ καταλαμβάνει:  1 έδρα στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού].
(α) Σε περίπτωση νίκης του Συνδυασμού Βοργιαζίδη:

Συνδυασμός Ε.Π. Αποστόλου Παύλου Ε.Π. Βεργίνας Ε.Π. Βέροιας Ε.Π. Δοβρά Ε.Π. Μακεδονίδος
ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ 3 1 19 1 1
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ 1 1 4 1 0
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 1 0 2 0 0
ΜΠΕΚΗ 0 0 2 1 0
ΜΑΡΚΟΥΛΗ 0 0 2 0 0
ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 0 0 1 0 0
Σ ύ ν ο λ ο 5 2 30 3 1

Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή: 
--- Ο Συνδυασμός ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗ καταλαμβάνει:  3 έδρες στην Ε.Π. Αποστόλου Παύλου, 1 έδρα στην Ε.Π. Βεργίνας, 19 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας, 1 έδρα στην Ε.Π. Δοβρά, και 1 έδρα στην (μονοεδρική) Ε.Π. Μακεδονίδος.
--- Ο Συνδυασμός ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ καταλαμβάνει:  1 έδρα στην Ε.Π. Αποστόλου Παύλου, 1 έδρα στην Ε.Π. Βεργίνας, 4 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού και οι 3 πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι], και 1 έδρα στην Ε.Π. Δοβρά.
--- Ο Συνδυασμός ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ καταλαβάνει:  1 έδρα στην Ε.Π. Αποστόλου Παύλου, και 2 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος].
--- Ο Συνδυασμός ΜΠΕΚΗ καταλαμβάνει:  2 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος], και 1 έδρα στην Ε.Π. Δοβρά.
--- Ο Συνδυασμός ΜΑΡΚΟΥΛΗ καταλαμβάνει:  2 έδρες στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού και ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος].
--- Ο Συνδυασμός ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ καταλαμβάνει:  1 έδρα στην Ε.Π. Βέροιας [ο επικεφαλής του Συνδυασμού].
* «Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους.  Σε περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες.  Σε περίπτωση ίσου αριθμού εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους.  Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση» (άρθρο 38 § 1 εδ. β, γ, δ, ε του Ν. 3852/2010).

Δεν υπάρχουν σχόλια: